17 aandelen met een groot potentieel voor grote groei (2023)

DeAandelenselectiestrategie van Oberweis Octagonricht zich op kleine en middelgrote bedrijven die voldoen aan acht criteria voor waarde, groei en momentum. Voor de geduldige belegger met het vermogen om de hogere kortetermijnvolatiliteit en het hogere risico van small- en mid-capaandelen te weerstaan, bestaat er potentieel voor sterke langetermijnrendementen.

Op 28 mei had het Oberweis Octagon-screeningmodel van AAII sinds de oprichting (1998) een jaarlijkse winst behaald van 12,7%, tegenover 9,0% voor de S&P SmallCap 600-index en 9,4% voor de S&P MidCap 400-index in dezelfde periode.

Investeren in kleine bedrijven met behulp van het Oberweis Octagon-scherm

De AAII Oberweis Octagon-strategie streeft naar snelgroeiende kleine tot middelgrote bedrijven die tegen aantrekkelijke prijzen handelen – een proces dat Oberweis Asset Management, een onafhankelijk beleggingsbeheerbedrijf, ‘AGARP’ noemt: agressieve groei tegen een redelijke prijs. De AAII Oberweis-screeningsstrategie integreert waarde-, groei- en momentumfactoren die voortkomen uit acht punten waaruit de Oberweis Octagon bestaat, waaronder:

  • Snelle jaarlijkse groei van de omzet (verkoop)
  • Snelle jaarlijkse groei van het inkomen vóór belastingen
  • “Gunstige” recente (kwartaal) trends in de omzet- en winstgroei, die idealiter een versnelling laten zien
  • Laagkoers-winstverhoudingin verhouding tot het onderliggende groeipercentage
  • Laagprijs-omzetverhouding
  • Sterkprijs sterkteten opzichte van de markt
  • Producten of diensten die het potentieel bieden voor sterke toekomstige groei
  • Beoordeling van de financiële overzichten van bedrijven, vooral de voetnoten, om te proberen toekomstige problemen te identificeren

Kleine bedrijven

Het Oberweis Octagon-scherm probeert prijsinefficiënties bij kleine tot middelgrote bedrijven die een snelle groei doormaken, te identificeren en te kapitaliseren. De Oberweis-aanpak begint met het beperken van het aandelenuniversum tot beursgenoteerde micro-, small- en mid-capbedrijven. Beurzen hebben noteringsvereisten die minimumvereisten vaststellen voor de bedrijfsgrootte, de beschikbaarheid van aandelen en de financiële kracht.

MEER VOOR JOU

Trump zal zich vandaag overgeven in de gevangenis van Georgia – dit is wat hij kan verwachten als hij mogelijk de eerste mugshot krijgt
GOP-debat: Pence hekelt Vivek Ramaswamy als ‘Rookie’ zonder ervaring en DeSantis ontspoort de kwestie van de klimaatverandering terwijl de vonken vliegen
Wie is Doug Burgum? Gouverneur van North Dakota is mogelijk de grootste onbekende in het GOP-debat
(Video) Interessante aandelen - 3 GROEI aandelen uit NEDERLAND

Het AAII Oberweis-scherm richt zich op ‘kleine’ bedrijven met een marktkapitalisatie (aandelenkoers vermenigvuldigd met het aantal uitstaande aandelen) van minder dan $1 miljard en ‘middelgrote’ bedrijven met een marktkapitalisatie tussen $1 miljard en $8 miljard. Voor deze twee groepen bedrijven gelden specifieke criteria.

Door zich te concentreren op kleinere bedrijven probeert de Oberweis-aanpak bedrijven te vinden met een groter potentieel voor hoge groei. Geen enkel bedrijf kan een hoog groeitempo voor onbepaalde tijd volhouden; uiteindelijk begint de omvang ervan te wegen. Grote bedrijven kunnen eenvoudigweg niet de hoge groeicijfers aanhouden die kleinere, snelgroeiende bedrijven wel kunnen.

Het is belangrijk erop te wijzen dat er unieke risico's kleven aan beleggen in kleine bedrijven. Sommige van deze risico's omvatten beperkte productlijnen, markten en financiële middelen. Bovendien worden de aandelen van kleine bedrijven doorgaans dunner verhandeld dan de aandelen van grotere, meer gevestigde bedrijven. Daarom kunnen de prijzen van deze aandelen onderhevig zijn aan plotselinge en aanzienlijke bewegingen.

(Video) Here is the PERFECT growth portfolio to make you RICH (Faster!): 6 Best Growth Stocks FOREVER

Groei in omzet en winst

Snelle en consistente groei, vooral in omzet en winst, vormt de hoeksteen van de Oberweis Octagon-aanpak. Verkopen zijn belangrijk omdat ze de groei van het bedrijfsresultaat (winst) stimuleren, en omdat verkopen doorgaans moeilijker te beheren of te manipuleren zijn dan winsten. Het AAII Oberweis-scherm streeft ernaar dat kleine bedrijven met een marktkapitalisatie van minder dan 1 miljard dollar groeipercentages in omzet en inkomsten vóór belastingen over de afgelopen twaalf maanden van ten minste 30% behalen, terwijl middelgrote bedrijven met een marktkapitalisatie tussen 1 miljard en 8 miljard dollar worden geëist. om in dezelfde periode de omzet en het inkomen vóór belastingen met ten minste 20% te laten groeien.

Vroege winstversnelling

Een van de doelstellingen van de Oberweis Octagon-strategie is het identificeren van snelgroeiende bedrijven in de vroege stadia van hun levenscyclus, die op hun beurt buitensporige langetermijnrendementen zullen genereren.

De screeningcriteria die zich richten op ‘gunstige’ trends in winsten en verkopen vereisen dat zowel de omzet als de winst per aandeel uit voortgezette activiteiten voor het laatste fiscale kwartaal groter zijn dan voor hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bovendien moeten de verkopen en inkomsten uit het voorgaande fiscale kwartaal ook groter zijn dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Als we naar de jaarresultaten van een bedrijf kijken, vereist het scherm ook dat de omzet en winst per aandeel uit voortgezette activiteiten over de afgelopen vier kwartalen (12 maanden) groter moeten zijn dan in het afgelopen boekjaar.

Waarde-elementen: lage relatieve koers-winstverhouding en lage prijs-verkoopverhouding

Het identificeren van snelgroeiende bedrijven met vooruitzichten op aanhoudende groei in de toekomst is slechts een deel van de aandelenselectiemethode van Oberweis. Uit het universum van agressief groeiende bedrijven zoekt de strategie naar bedrijven die redelijk geprijsd zijn. Concreet kijkt het AAII Oberweis-scherm naar de waarderingen van de aandelenmarkten, vooral naar de koers-winstverhoudingen en de koers-omzetverhoudingen.

Om redelijk geprijsde bedrijven te isoleren van het universum van snelgroeiende bedrijven, maakt de Oberweis Octagon-screeningsmethodologie gebruik van een aangepastePEG-systeemwaarbij de koers-winstverhouding wordt vergeleken met het verwachte groeipercentage van de winsten voor het volgende jaar, wat de procentuele verandering is van de verwachte winsten voor het huidige fiscale jaar vergeleken met het niveau van de gerapporteerde winsten voor het afgelopen fiscale jaar.

(Video) 20 Best Growth Stocks For The Future (According to Chat GPT)

Voor kleinere bedrijven vereist het Oberweis-scherm dat de koers-winstverhouding lager is dan het geschatte groeipercentage van de winst per aandeel, terwijl voor middelgrote bedrijven de koers-winstverhouding het verwachte éénjarige groeipercentage van de winst per aandeel niet mag overschrijden. .

Het andere waarde-element van de Oberweis-benadering houdt rekening met de prijs-omzetverhouding. Deze ratio vergelijkt de huidige aandelenkoers met de omzet van een bedrijf. De Oberweis Octagon-methodologie beschouwt bedrijven met een redelijke prijs-omzetverhouding op basis van de onderliggende groeivooruitzichten en winstmarges van het bedrijf. Voor dit scherm wordt de prijs-omzetverhouding van een bedrijf vergeleken met die van zijn sector. Het scherm vereist dat de huidige prijs-omzetverhouding lager is dan de mediaanwaarde van de prijs-omzetverhouding voor de betreffende branche.

Sterke prijssterkte ten opzichte van de markt

Onderzoek bevestigt het voordeel van het zoeken naar aandelen met een hoge relatieve sterkte, vooral in combinatie met andere fundamentele selectiekenmerken, zoals omvang en waarde. Momentum is niet alleen bedoeld voor kortetermijnhandelaren en degenen die vertrouwen op technische analyses, maar ook voor degenen die zich richten op fundamentele analyses.

Het prijsmomentum wordt normaal gesproken gemeten door de prijsverandering van een aandeel over een bepaalde periode te vergelijken met een benchmark, zoals de S&P 500-index, of met een aandelensegment; het resulterende getal wordt relatieve sterkte genoemd.

De Oberweis-benadering zoekt naar bedrijven die de afgelopen twaalf maanden minstens 75% van de andere aandelen op de markt beter hebben gepresteerd. Daarom vereist het Oberweis-scherm dat een bedrijf een relatief sterktecijfer over 52 weken heeft dat tot de top 25% van de aandelen behoort.

Toekomstig groeipotentieel

Hoewel het aandelenselectieproces van AAII Oberweis Octagon relatief ‘mechanisch’ is, integreert Oberweis Asset Management twee extra elementen in het selectieproces die subjectief van aard zijn. De AAII Oberweis-benadering houdt geen rekening met deze subjectieve elementen in het scherm.

Eén van deze subjectieve elementen betreft het identificeren van het toekomstige groeipotentieel van een bedrijf – in het bijzonder het focussen op bedrijven met producten of diensten die het potentieel bieden voor ‘substantiële’ toekomstige groei. Dit element kan worden gezien als een bedrijf dat een duurzaam concurrentievoordeel bezit ten opzichte van zijn concurrenten, waardoor het zijn marktaandeel en winstgevendheid kan beschermen.

(Video) Interessante aandelen - 3 GROEI aandelen uit AMERIKA

Een andere manier waarop de Oberweis-methodologie naar de toekomst kijkt, is door zorgvuldig onderzoek van de financiële overzichten van een bedrijf. Concreet beoordeelt Oberweis Asset Management de kwartaal- en jaarverslagen van een bedrijf die zijn ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), waarbij hij nauwlettend let op de voetnoten bij deze documenten om te proberen toekomstige problemen of bedreigingen te identificeren.

De voetnoten dienen ter aanvulling van de informatie in de jaarrekening en bevatten aanvullende gegevens en toelichtingen. Voetnoten geven informatie over de gebruikte boekhoudmethoden en de onderliggende veronderstellingen en schattingen van het management. De toelichtingen in de voetnoten hebben doorgaans betrekking op zaken als vaste activa, voorraden, pensioenregelingen en andere regelingen voor vergoedingen na uitdiensttreding, rechtszaken en andere onvoorziene gebeurtenissen, verhandelbare effecten en andere investeringen en belangrijke klanten en verkopen aan verbonden partijen.

Het AAII Oberweis-scherm kan deze twee elementen niet via een mechanisch scherm beoordelen. Dit punt onderstreept de noodzaak van aanvullende analyses zodra u een mechanisch scherm op een aandelenuniversum hebt toegepast.

Aandelen passeren het Oberweis Octagon-scherm (gerangschikt op relatieve sterkte over 52 weken)

___

De aandelen die aan de criteria van de aanpak voldoen, vertegenwoordigen geen ‘aanbevolen’ of ‘koop’-lijst. Het is belangrijk om due diligence uit te voeren.

Als u een voorsprong wilt hebben tijdens deze marktvolatiliteit,AAII-lid worden.

Videos

1. This GROWTH STOCK will be KING by 2033 (BUY BEFORE IT EXPLODES!)
(Investing Simplified - Professor G)
2. EEN INTERESSANT AANDEEL MET VEEL POTENTIE (AvePoint - APXT) || AANDELEN PORTFOLIO OPBOUWEN #5
(Focuss Op Financiën)
3. GROEI en WAARDE AANDELEN | Dit is het verschil
(Vastgoedmentor)
4. Aandeel Adyen CRASHT – NU KOPEN met zicht op herstel?
(Beleggers University)
5. €91.018 PORTFOLIO - GROEIAANDELEN VERKOPEN EN DIVIDEND/WAARDE KOPEN!
(Geld op Geld)
6. Zijn de groeimarkten rijp voor een investering?
(Beurs Adviezen B.V.)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 09/24/2023

Views: 6084

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.